Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717467
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

    

Załącznik do Uchwały Nr 7/2020 Rady Pedagogicznej
Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner w Świdniku  z dnia 27.08.2020 r.

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 5 W ŚWIDNIKU

 

 I.    600-800: Czynności organizacyjno – porządkowe i higieniczne; przygotowania do dziennej aktywności w grupie; zabawy dowolne (m.in. ruchowe- wspomagające rozwój fizyczny dziecka) 

 

II. *800-1300: Czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu; Zintegrowana działalność edukacyjna - również w oparciu o podstawę programową - uwzględniająca następujące formy aktywności dzieci:

 

  • Czynności opiekuńczo – wychowawcze, samoobsługowe, higieniczno – kulturalne, porządkowe i organizacyjne, pełnienie dyżurów; przygotowania do posiłków, posiłek (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – wpajanie zasad zachowania, kulturalnego spożywania posiłków; praca indywidualna,  wyrównawcza, zabawy i ćwiczenia organizowane przez nauczyciela
  • Swobodne gry i zabawy (dydaktyczne-wspomagające rozwój umysłowy dziecka, tematyczne-wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, konstrukcyjne, logiczne, zręcznościowe i inne) dzieci w wybranych kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela;
  • Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe oraz rekreacyjne, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodowe, wycieczki, spacery ); zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;
  • Tworzenie okazji do obserwowania (kąciki tematyczne), eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych; wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne
  • Zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
  • relaksacja; słuchanie literatury dziecięcej (grupy starsze) 

 

III.    1230-1400: Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze); Zajęcia na powietrzu lub w sali (dzieci starsze) 

 

        1400 – 1530: Realizacja projektów edukacyjnych według programów własnych nauczycieli, udział dzieci w tzw. zajęciach dodatkowych (koła zainteresowań), zajęcia terapeutyczne w grupach; praca indywidualna z dzieckiem (korekcyjno – kompensacyjna, wyrównawcza, specjalistyczna - inna); ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne itp. 

 

         1530 – 1700: Dowolne zabawy w sali lub na powietrzu (edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, muzyczne, taneczne, teatralne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia słownikowe, zabawy w kole, gry stolikowe, zajęcia czytelnicze i inne); zabawy w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.

 

 Na podstawie ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu, nauczyciele w poszczególnych oddziałach opracowują szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem. potrzeb własnej grupy 

 

 *Czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu