Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717445
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

 

  PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Zadania do pracy na rok szkolny

Podejmowanie działań dydaktyczno- wychowawczych:

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i komfortu psychicznego podczas pobytu w placówce;

-wychowanie do wartości przez  kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci;

-tworzenie optymalnych warunków do rozwoju samodzielności, kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji finalnych  u dzieci, zwłaszcza poprzez podnoszenie jakości edukacji matematycznej, społecznej, przyrodniczej i informatycznej, a także rozwijanie  kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;

-wspieranie potencjału rozwojowego dzieci i stwarzanie warunków do ich aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, a także w środowisku społecznym;

-uwzględnianie w procesie edukacyjno – wychowawczym indywidualnego rozwoju dziecka;

-zapewniania dzieciom odpowiedniej, zgodnej z potrzebami- pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wymaganie ewaluacyjne

 

 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Cele zadaniowe:

1. Identyfikacja oczekiwań rodziców oraz potrzeb dzieci związanych ze wspomaganiem  procesu rozwoju psychofizycznego  dziecka

2. Aktualizacja oceny funkcjonowania przedszkola w zakresie spełniania wymagania : „przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3. Sformułowanie rekomendacji służących podniesieniu jakości pracy placówki w badanym wymaganiu.

Kryteria sukcesu:

  1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka podporządkowany jest  jego  indywidualnej sytuacji
  2. Stosowane metody pracy są dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb dzieci oraz specyfiki grupy przedszkolnej
  3. Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego  z uwzględnieniem potrzeb dzieci oraz ich indywidualnej sytuacji.

  

Plan działań:

 

Zadania szczegółowe

 

Termin realizacji

Lider, osoba odpowiedzialna za realizację zadania

 

Dowody realizacji

 

Uwagi o realizacji

Realizacja kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/21 oraz  warunków wypełniania  podstawy programowej:

Stosowanie nowoczesnych form i metod pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dzieci: programy i projekty edukacyjne, cykl warsztatów plastycznych, ekologicznych, historycznych i prozdrowotnych dla dzieci, przedstawienia teatralne

cały rok

wszystkie nauczycielki (zespoły nauczycieli)

dokumentacja nauczycielek

 

Opracowywanie w każdej grupie rocznego panu współpracy i organizacji uroczystości z rodzicami

 

IX 2020

każda grupa,

wszyscy nauczyciele

plany pracy

 

Rozwijanie kompetencji matematycznych; kodowanie, programowanie, nauka logicznego myślenia

cały rok

każda grupa,

wszyscy nauczyciele

Plan pracy

 

Ustalenie z rodzicami zasad indywidualnych kontaktów z nauczycielkami, tak by kontakty te nie kolidowały z opieką nad dziećmi. Określony w tygodniu dzień, godzina i miejsce

IX, X 2020

wychowawcy grup

informacja w kąciku dla rodziców

 

Systematyczne prowadzenie kącików dla rodziców, umieszczanie w nich wszelkich informacji z życia grupy, ciekawych artykułów na tematy związane z wychowaniem małego dziecka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w ujęciu holistycznym

stosownie do potrzeb grupy

każda grupa, wszyscy nauczyciele

ilustracja

 

 

 

Obserwacja pedagogiczna dziecka;

Uwzględnianie możliwości psychofizycznych oraz potrzeb praktycznych dzieci do opracowywania programów rozwojowych i terapeutycznych

IX, X 2020

IV, V 2021

każda grupa, wszyscy nauczyciele

Materiały do obserwacji dziecka

 

 

 

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania  rozwoju oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

IX - X 2020

nauczyciele

gr 6 -latków

informacje w kartach diagnozy

 

Opracowywanie systemu wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

IX - X 2020

wg potrzeb; każda grupa, wszyscy nauczyciele

informacje w kartach obserwacji

 

Opracowywanie indywidualnych programów wspomagania  rozwoju dla wybranych dzieci

do 30 września 20120

wg potrzeb, każda grupa,

wszyscy nauczyciele (zespoły nauczycieli)

Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dzieci - IPET

 

 

 

 

 

Powadzenie i dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

wychowawcy grup

Informacja do dyrektora i nauczycieli pracujących z dzieckiem, plan pracy udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

 

 

 

 

 

 

Zebrania zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o szczególnych potrzebach rozwojowych

 

 

 

 

 

wrzesień 2020

styczeń 2021

maj/czerwiec 2021

 

 

 

 

 

wychowawcy grup , terapeuci, specjaliści (zespoły nauczycieli)

Zebranie informacji o udzielanej pomocy, analiza udzielanego wsparcia terapeutycznego, wnioski do dalszej pracy, ocena efektywności udzielanej pomocy, podjęcie działań w oparciu o wnioski i rekomendacje zespołu, ustalenia na kolejny rok szkolny.

 

Przygotowywanie informacji o gotowości szkolnej i przekazywanie rodzicom

IV 2021

nauczyciele

gr 6 -latków

informacja o gotowości szkolnej

 

Aranżacja wspólnie z dziećmi sali dydaktycznej, min. uatrakcyjnienie grupowych kącików wyposażonych w rekwizyty, umożliwiające samorzutne zajęcia dzieci ( pacynki, sylwety, kukiełki samodzielnie wykonane przez wychowanków, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych)

 

IX 2020

każda grupa, wszyscy nauczyciele

zdjęcia sali

 

Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych na temat praw i obowiązków dziecka, ogólnie przyjętych zachowań oraz postaw społecznych i kulturalnych, także w miejscach użytku publicznego i instytucji kulturalnych

cały rok

Nauczyciele wszystkich

grup

zapisy w dzienniku

kontakty z rodzicami

 

Wdrażanie do podporządkowywania się ustalonym normom postępowania w grupie rówieśniczej. Tworzenie wewnątrzgrupowych Kodeksów Zachowania się w grupie ,w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym oraz w miejscach użyteczności  publicznej i artystyczno – kulturalnej

 

IX, X 2020

nauczyciele wszystkich grup

graficzne opracowania Kodeksu Przedszkolaka

 

 

 

 

Wzbogacanie zajęć przyrodniczych i matematycznych o zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty np. „ Długości, miary, wagi, objętości”, „Przeliczanie i porównywanie liczebności” „ Stacja meteorologiczna” - prowadzenie kalendarza pogody poprzez bezpośrednią obserwację, wykonywanie pomocy dydaktycznych itp.

cały rok

wg. potrzeb każda grupa, wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, zdjęcia

 

Tworzenie warunków do samodzielnego wielozmysłowego poznawania świata :„ Cztery pory roku w pięciu zmysłach” - przez wzrok, słuch, smak, węch, dotyk , poprzez organizowanie spacerów, wycieczek, spotkań warsztatowych;

cały rok

każda grupa, wszyscy nauczyciele (zespoły nauczycieli)

scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku, zdjęcia.

 

 

 

 

Tworzenie sytuacji  sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem, jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej i niewerbalnej, pozwalających na zrozumienie i promowanie takich wartości jak : koleżeństwo, dobroć, wyrozumiałość, akceptacja, postawy i normy społeczne, m.in. poprzez  realizację projektu artystyczno – edukacyjnego - „Dorośli dzieciom”

cały rok

wg. potrzeb  każda grupa, wszyscy nauczyciele (zespoły nauczycieli)

zapisy w dziennikach

 

Wyrabianie nawyków  kulturalnych prawidłowego zachowania się poprzez gry i zabawy dydaktyczne. Działania zmierzające do prowadzenia ćwiczeń wyciszających, kształtujące u dzieci cierpliwość, koncentrację itd.

cały rok

wg. potrzeb  każda grupa, wszyscy nauczyciele

zapisy w dziennikach

 

Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Zaangażowanie instytucji, stowarzyszeń, dzieci i rodziców.

w ciągu całego roku szkolnego wg. ustalonych harmonogramów pracy organizatorów

nauczycielki odpowiedzialne (zespoły nauczycieli)

podziękowania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

 

Kontynuowanie współpracy z Miejską Biblioteką w Świdniku- oddział dziecięcy

 

cały rok

nauczycielki odpowiedzialne

zapisy w dziennikach

 

Wdrażanie dzieci do pełnienia dyżurów i pełnienia ról np. opieki nad młodszymi dziećmi, nowym kolegą, dzieckiem niepełnosprawnym itp.

według potrzeb

wszystkie grupy

zapisy w dziennikach

 

Planowanie i realizacja działań w zakresie akcji  „ Cała Polska czyta dzieciom” poprzez systematyczną, codzienną pracę z książką, ukazywanie dzieciom przyjemności wspólnego czytania, wykorzystywanie poznawanej literatury do twórczej pracy plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.  Włączanie w akcję rodziców

cały rok

nauczycielki w grupach

zapisy w dziennikach

 

Wyjazdy na przedstawienia teatralne i spektakle muzyczne do, Teatru Muzycznego, Filharmonii Lubelskiej itp. w celu rozwijania nawyku obcowania ze sztuką, wyrażania postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji, rozwijania mowy i myślenia dziecka, wdrażania nabytych postaw społecznych i kulturalnych  w życiu codziennym

w ciągu całego roku szkolnego wg harmonogramów grupowych

wszystkie grupy

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania, wydarzenia artystyczno - kulturalne i uroczystości przedszkolne:

 

Dzień Przedszkolaka

IX 2020

nauczyciele wszystkich grup

zapisy w dzienniku,

scenariusze

 

Pasowanie na Przedszkolaka

IX, X 2020

nauczyciele nowych grup

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

150 rocznica urodzin Marii Montessori

cały rok (cykl zajęć)

nauczyciele grupy VI

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

X 2020

nauczyciele odpowiedzialni

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Teatrzyk z okazji Dnia Edukacji – Nauczyciele Dzieciom

X 2020

nauczyciele odpowiedzialni

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Papież Jan Paweł II - Jeden z największych Polaków- Rodzinny konkurs plastyczny „Papież Jan Paweł II przyjacielem rodziny”

X/V 2020

nauczyciele odpowiedzialni

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Patriotyczne śpiewanie

X 2020

nauczyciele wszystkich grup

zapisy w dzienniku,

scenariusze

 

Dzień Pluszowego Misia

XI 2020

nauczyciele odpowiedzialni

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Dzień Chłopaka, Święto Dziewczynek

IX 2020, III 2021

nauczyciele wszystkich grup

 

zapisy w dzienniku

 

Mikołaj w przedszkolu

XII 2020

nauczyciele wszystkich grup

zapisy w dzienniku

 

Jasełka

Spotkania Wigilijne

XII 2020/ I 2021

nauczyciele grup starszych

(zespół nauczycieli)

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Kolędowanie Przedszkolaka

XII 2020

wszyscy nauczyciele (zespół nauczycieli)

zapisy w dzienniku

 

 

Dzień Babci i Dziadka

I 2021

wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku

 

 

Zabawa choinkowa w przedszkolu

I 2021

wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku

 

 

Przegląd piosenki wiosennej

III 20221

nauczyciele odpowiedzialni (zespół nauczycieli)

 

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Obchody Jubileuszowe związane  z nadaniem imienia placówce

V 2021

nauczyciele odpowiedzialni (zespół nauczycieli)

 

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Piękna nasza Polska cała

cały rok

wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku

 

 

Dzień Mamy i Taty

V- VI 2021

wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku, scenariusze

 

Dzień Dziecka

VI 2021

wszyscy nauczyciele

zapisy w dzienniku

 

 

Piknik Rodzinny

VI 2021

nauczyciele odpowiedzialni (zespół nauczycieli)

zapisy w dzienniku,

scenariusze

 

Pożegnanie Przedszkola

VI 2021

nauczyciele grup starszych

zapisy w dzienniku,

scenariusze

 

Inne działania statutowe oraz programowe przedszkola wynikające z organizacji pracy, a także koncepcji pedagogicznej placówki:

 

Przybliżenie przedszkola małym dzieciom- „kandydatom” na przedszkolaka – „Tydzień otwartego przedszkola”,  zajęcia adaptacyjne wg. programu adaptacyjnego przedszkola: „Zostanę przedszkolakiem”

II 2021

 

V- VI 2021

wszystkie grupy

nauczyciele odpowiedzialni (zespół nauczycieli)

scenariusze, wpisy w dzienniku

 

Spotkania cykliczne z „ Muzyką” - koncerty i zajęcia edukacyjne dla dzieci z udziałem muzyków oraz artystów Lubelskiego Centrum Inicjatyw Artystycznych w celu rozwijania w dziecku dociekliwości poznawczo-muzycznej ukierunkowanej na poszukiwanie własnych zainteresowań i umiejętności

w ciągu całego roku szkolnego wg ustalonego

harmonogramu

wszystkie grupy

zapisy w dzienniku

 

Wycieczki i wyjścia związane z realizowaną tematyką :

Poczta ( semestr zimowy)

Straż Miejska i Policja ( semestr zimowy)

Urząd Miasta, uroczystości, obchody świąt

Straż Pożarna( semestr letni)

MCUS ( semestr zimowy)

Galeria Sztuki Ludowej przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie

MOK- Świdnik ( wystawy, wernisaże, zajęcia edukacyjne dla dzieci)

Sąd ( semestr zimowy i letni)

SP -3, SP- 5 i SP-7 ( wspólne zabawy i zajęcia) itp.

w godzinach funkcjonowania grup/według harmonogramów grupowych

wszystkie grupy

zapisy w dzienniku

 

Udział w konkursach ( plastycznych, recytatorskich, patriotycznych itp.), przeglądach organizowanych przez przedszkole oraz inne instytucje oświatowe w ramach współpracy edukacyjnej placówek oświatowych na terenie miasta, np.: Twórczość M. Konopnickiej (P-2), M. Kownackiej  ( P-7) J. Brzechwy (P-3), konkurs recytatorski „ Mój Przyjaciel Miś” (P-4)  konkurs plastyczny„ Moja Ojczyzna” ( SP-5),  Biblioteka Miejska,  MOK w Świdniku itp.

w ciągu roku wg harmonogramów pracy poszczególnych instytucji oraz harmonogramu uroczystości miejskich

wszystkie grupy/wg. potrzeb

podziękowania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

 

Udział w uroczystościach i obchodach rocznicowych organizowanych przez miasto:

- Udział dzieci w Świdnickich Biegach Niepodległości

- Udział dzieci w obchodach uroczystości narodowych ( delegacje z udziałem dzieci: Dzień Niepodległości, Rocznica Napaści na Polskę, Obchody Majowe)

- Orszak Trzech Króli itp.

w ciągu roku szkolnego wg harmonogramów obchodów rocznicowych

wszystkie grupy, bądź delegacje grup -(zespoły nauczycieli)

podziękowania , zdjęcia, zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia, warsztaty , przeglądy literackie i muzyczne, projekty edukacyjne oraz wydarzenia artystyczne z okazji obchodów  odzyskania przez Polskę niepodległości

w ciągu roku szkolnego wg harmonogramów obchodów rocznicowych

wszystkie grupy, bądź delegacje grup -(zespoły nauczycieli)

podziękowania , zdjęcia, scenariusze, zapisy w dzienniku

 

 

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych według programów lub projektów edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i artystycznych nauczycieli:

-Warsztaty plastyczne połączone z kiermaszami świątecznymi

-Warsztaty teatralne

- Koło komputerowe, wg. programu edukacji informatycznej i cyfrowej dzieci „Przygoda z komputerem”

- Koło plastyczne, wg. projektu edukacyjnego „Cztery pory roku”

- Zajęcia z bajkoterapii wg. programu „Spotkania w bajkowej Sali”

- Zajęcia ze słuchu fonemowego wg. programu „Mówimy poprawnie”

- Zajęcia wokalno-instrumentalne, wg. programu zajeć artystycznych „Rozśpiewana piątka”

- Zajęcia warsztatowe usprawniające funkcje emocjonalno - społeczne wg. programu zachowań społecznych ART

-Profilaktyczne zajęcia logopedyczne wg. programu profilaktyki mowy „Od głoski do słowa”

- Warsztaty  edukacyjne, kształtujące postawy prozdrowotne, w zakresie  odżywiania, wg. programu: „ Zdrowo Jemy, zdrowo rośniemy”

-Projekt dydaktyczno – wychowawczy w zakresie edukacji patriotycznej: „Opowieści o historii”

-Program edukacji artystycznej, w zakresie wiedzy muzyczno - instrumentalnej „Opowieści czerwonego fortepianu, czyli skąd pochodzi muzyka”

-Projekt edukacji artystycznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności praktycznych: „Kolory, smaki i zapachy świata- czyli akademia kulinarna w przedszkolu”

-„Za piątą górą- gdy podniesie się kurtyna – program zajęć teatralnych dla dzieci”

-Projekt edukacyjny w zakresie usprawniania motorycznego dzieci: „Sprawne ręce- ćwiczenia grafomotoryczne „

-Projekt edukacyjny w zakresie profilowania zawodowego w przedszkolu: „Poznajemy ciekawe zawody”

-Programy edukacyjno – wychowawcze w zakresie przestrzegania zasad, norm i zachowań  społecznych w różnych sytuacjach życiowych: „Bawimy się bezpiecznie i zdrowo” oraz „Bezpieczny przedszkolak”

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawy Sztuką”

w ciągu  roku szkolnego wg harmonogramów grupowych

nauczyciele prowadzący specjaliści, terapeuci (zespoły nauczycieli)

zapisy w dziennikach/

dokumentacja pedagogiczna oraz specjalistyczna zajęć dodatkowych

 

 Udział w ogólnopolskich akcjach, programach lub projektach edukacyjnych, profilaktycznych i zdrowotnych:

- „ Zdrowy Przedszkolak”

- „ Piramida Żywienia Przedszkolaka”

- „ Bezpieczny Przedszkolak”

-„Kubusiowi przyjaciele natury”;

w ciągu całego roku szkolnego wg ustalonych planów pracy

nauczycielki wszystkich grup (zespoły nauczycieli)

zapisy w dziennikach, dyplomy

 

-Zajęcia programowe według rozkładu dnia poszczególnych grup

-Zajęcia indywidualne ( korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne) z dziećmi o specyficznych potrzebach rozwojowych.

-Inne zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, psychoedukacyjne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne

 

w ciągu roku szkolnego wg ustalonych planów i programów pracy grupowej i indywidualnej

nauczyciele, specjaliści

zapisy w dziennikach/

dokumentacja specjalistyczna 

 

Prowadzenie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki, ocena pracy nauczycieli

cały rok

wszystkie grupy

zapisy w dzienniku, oceny nauczycieli, sprawozdanie

 

 

 

Sprawowanie opieki nad nauczycielami zdobywającymi różne stopnie awansu zawodowego, wspomaganie młodych nauczycieli

 

cały rok

opiekunowie nauczycieli stażystów

sprawozdania, scenariusze

 

 

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia: 14.09.2020 r

 

Uzgodniono z Przedstawicielami Rady  Rodziców dnia: …………………………….. r