Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717497
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dyrektor  Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11 informuje, że:

 1)       Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11 zwane dalej Administratorem;

 tel. 81 468 63 39, e-mail: pi5swidnik@op.pl

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana i dziecka   danych osobowych.

 2)       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.

 3)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

 4)       Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

 5)       Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 6)       Wizerunek i dane osobowe dzieci mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola:  http://www.pi5swidnik.szkolnastrona.pl/ w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres pobytu w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

 7)       Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 8)       Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń gimnastycznych, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

 9)       Posiada Pani/Pan prawo do:

 

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 10)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:   iod-j@e-swidnik.pl

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania