Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 717464
 • Do końca roku: 150 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY MALUCH CI TO POWIE

Ruch jest drzwiami do uczenia się

Paul E. Dennison

Cykliczne zajęcia prozdrowotne w zakresie rozwoju fizycznego z elementami Terapii Ręki

Adresat: dzieci 3 i 4 letnie

 Miejsce realizacji: Przedszkole integracyjne nr 5 im. D. Gellner w Świdniku

 Prowadzenie: Ewa Groszek, Agnieszka Kwiatosz-Siczek

 Sposób realizacji projektu: Działania z zakresu edukacji zdrowotnej podczas realizacji projektu, zostaną dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci 3 i 4 -     letnich.

 Ramy czasowe realizacji projektu: od października  do czerwca 

 Cykliczność: dwa razy w miesiącu, jednostka zajęć  – do 20 minut, w grupie 3- 4 latków, zajęcia z rodzicami.

 Osoby zaangażowane w projekt: Dzieci, rodzice i nauczyciele

 

  Wysiłek fizyczny nie tylko świetnie wpływa na sylwetkę, ale ma przede wszystkim rewelacyjny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, m.in

 • wzmacnia się układ odpornościowy
 • serce staje się silniejsze, dzięki czemu obniża się ryzyko chorób serca
 • usprawnia się funkcjonowanie układu krwionośnego
 • pojemność płuc zwiększa się, przez co lepiej się oddycha
 • reguluje się poziom cukru we krwi
 • zwiększa się gęstość kości, co zmniejsza ryzyko ich złamań
 • zwiększa się masa mięśniowa

  W czasie realizacji projektu edukacyjnego „RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY MALUCH CI TO POWIE Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI” chcemy, w przyjemny sposób, o tym przekonać najmłodsze przedszkolaki z naszej placówki.

  Małe dzieci są zazwyczaj pełne ruchu i energii, a ćwiczenia nie kojarzą im się z koniecznością czy zmęczeniem. Dlatego warto wykorzystać naturalną chęć dzieci do wykonywania ćwiczeń, by zaszczepić ją w nich na długie lata i by nigdy nie kojarzyła im się ona z nieprzyjemnym obowiązkiem.

  Pragniemy wzbudzić w dzieciach nawyk aktywności ruchowej, co będzie procentowało w dorosłym życiu. Przede wszystkim wpłynie na lepsze samopoczucie i zdrowie ale i na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie a nabyte przyzwyczajenia i zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu  zapobiegną zagrożeniom cywilizacyjnym.

  Nasze działania obejmują dzieci 3- 4 letnie wraz z ich rodzicami. Celem naszych działań jest bowiem promowanie aktywności fizycznej wśród całej społeczności przedszkolnej - nie tylko wśród przedszkolaków ale również ich rodziców.

 

Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka

 

  Ruch jest fizjologiczną potrzebą dziecka przedszkolnego i o tym powinni pamiętać jego opiekunowie. Z punktu widzenia zdrowia i higieny najbardziej wskazany jest swobodny, dowolny ruch, przerywany chwilami wypoczynku, które dziecko w miarę potrzeby samo sobie ustala. 

  Dziecko zdrowe charakteryzuje się niespożytą aktywnością ruchową, przy czym męczy się ono dość szybko, ale jeszcze szybciej wypoczywa i po krótkiej przerwie może znów podjąć krótkotrwały wysiłek.

  Występujący u dzieci "głód ruchu" jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny. Szczególnie w wieku przedszkolnym poruszanie się jest ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, oszacowania swoich umiejętności, a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi osobami. 

  Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego należy dbać
o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu. 

  Aktywność ruchowa spełnia cztery podstawowe funkcje, do których zaliczamy:

 • stymulację, 
 • adaptację, 
 • kompensację, 
 • korektywę. 

Zadania przedszkola wynikające z podstawy programowej, realizowane

w projekcie:

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
   i bezpieczeństwo.
 • Tworzenie       warunków       umożliwiających   dzieciom   swobodny   rozwój,   zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

Cel nadrzędny

 • Propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie dzieciom i rodzicom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka

 

Cele realizacji projektu edukacyjnego

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe
 • Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych
 • Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności
 • Wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka
 • Włączenie rodziców w organizowanie aktywnego wypoczynku
 • Kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia
 • Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej
 • Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach integracyjnych
 • Podkreślanie roli ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju
 • Rozbudzanie zainteresowań zabawami związanymi z ruchem;
 • Wradzanie dzieci do przestrzegania wcześniej ustalonych norm współżycia, zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
 • Mobilizowanie dzieci dostrzegania korzyści płynące z zabaw, których jest uczestnikiem
 • Tworzenie warunków do nabywania umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pokonywania leku i oporu
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi sprzętami, przyborami gimnastycznymi podczas gier i zabaw ruchowych;
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi przedmiotami codziennego użytku podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych (woreczki, krzesła, butelki);
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • Rozwijanie zainteresowania sportem
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas zabaw z użyciem przyborów gimnastycznych i rzeczy codziennego użytku
 • Doskonalenie sprawności fizycznej
 • Dobra, wesoła zabaw

Przedszkolak sukcesu:

 • Podejmuje chętnie różnego rodzaju aktywność fizyczną
 • Spędza czas na świeżym powietrzu
 • Uprawia sport i zachęca rodzinę
 • Zna i nazywa niektóre dyscypliny sportowe
 • Przekonał się ,że aktywność ruchowa daje wielką przyjemność oraz korzyści dla całego organizmu, relaks, radość, odprężenie
 • Poznaje różne rodzaje gier, zabaw, ćwiczeń i wykorzystuje je w czasie wolnym
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne ..
 • Współdziała z partnerem w parze, grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej
 • W bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu sportowego
 • Jest sprawne w miarę swoich możliwości
 • Rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała
 • Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • Wierzy we własne siły możliwości i umiejętności
 • Nabywa umiejętności współpracy
 • Wie że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyjają zdrowiu
 • Aktywnie z rodziną spędza czas
 • Nabywa świadomość poczucia własnego ciała
 • Stosuje się do zasad i reguł obowiązujących w czasie zajęć, zabaw i gier sportowych