Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717501
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pi5swidnik.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są  w formie skanów z uwagi na charakter treści jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Strona podmiotu posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększania wielkości liter,

- skala szarości, podświetlane linki,

- mapa strony (w lewym górnym rogu).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Kinga Sobiesiak- Dyrektor, e-mail: pi5@oswiata.e-swidnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 468 63 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne znajdujące się od strony północnej, prowadzą do niego sześciostopniowe schody z poręczą oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą też dwa inne wejścia, od strony wschodniej (wejście dla personelu placówki bez schodów), oraz południowej (bez schodów) .

2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji. Istnieje możliwość zapewnienie asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 81 468 63 39.
3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajdują się korytarze zapewniające komunikację poziomą wewnątrz budynku. Budynek nie posiada windy oraz schodołazu.

4. Obok budynku przedszkola (od strony wschodniej oraz zachodniej) na dwóch parkingach miejskich w odległości ok. 100m od placówki, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przedszkolnym wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Przy wejściu do budynku w widocznym miejscu umieszczone są informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

6. W budynku przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.